همزمان با شروع هفته فرهنگی اراک "فتوماراتن شهری اراک" با حضور مسوولین شهری در پیاده‌راه امیرکبیر آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی همزمان با شروع هفته فرهنگی اراک "فتوماراتن شهری اراک" با حضور مسوولین شهری در پیاده‌راه امیرکبیر آغاز شد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش