نصب بنرهای آگاهی بخشی از مضرات جسمی و اجتماعی ناشی از استعمال دخانیات در سطح شهر اراک

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک با توجه به فرا رسیدن هفته بدون دخنیات به هنت سازمان بنرهای آگاهی بخشی از مضرات جسمی و اجتماعی ناشی از استعمال دخانیات جهت نصب در سطح شهر طراحی، چاپ و نصب شد.

رضایی سرپرست سازمان در این خصوص بیان داشت: متاسفانه یکی از آسیب های جامعه که در بعدهای مختلف از جمله روحی روانی، اقتصادی و اجتماعی تاثیر بسزایی دارد استعمال دخانیات بوده که نیاز به آموزش و آگاهی بخشی در این زمینه به شهروندان می باشد و در این راستا با توجه به هفته بدون دخانیات بنرهایی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی طراحی، چاپ و در سطح شهر نصب گردید.

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش