انتصاب رضایی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک بعنوان عضو هیات رئیسه و شورای عالی توسعه ورزشهای همگانی شهرستان اراک

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، طی حکمی از سوی محمد عسگری رئیس کمیته همگانی شهرستان اراک، مهندس رضایی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک بعنوان عضو هیات رئیسه و شورای عالی توسعه ورزشهای همگانی شهرستان اراک منصوب شد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش