اهدا تندیس روز اراک، کتاب های جشنواره های ملی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک به شهردار مشهد و امضا تفاهم نامه دانشنامه شهرهای در مسیر جاده ابریشم در چهل و سومین نشست کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی مجمع کلانشهرهای ایران

  • پرینت

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، تندیس روز اراک و کتاب های جشنواره های ملی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک به شهردار مشهد در چهل و سومین نشست کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی مجمع کلانشهرهای ایران اهدا گردید.

     در حاشیه برگزاری این نشست حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک ضمن امضا تفاهم نامه دانشنامه شهرهای در مسیر جاده ابریشم  و تشکر از مسئولین برگزاری این نشست، تندیس روز اراک و مجموعه کتاب های جشنواره های ملی این سازمان را به شهردار مشهد اهداء نمود.