معرفي سازمان

مقدمه:

تحقق چشم انداز كلان شهرداري در راستاي ارتقاء از سازماني خدماتي به نهادي فرهنگي و اجتماعي و همچنين توسعه و تقويت رويكرد اجتماعي ، مستلزم سياست گذاري و برنامه ريزي در اين راستا است.مديريت شهري در صورتي كه نيازهاي اجتماعي و فرهنگي شهر را بدرستي شناسايي كرده و بين نيازها و برطرف نمودن آنها پيوند كارآمدي را برقرار نمايد آنگاه مي توان به دستيابي به آرمان ها و اهداف مد نظر مبتني بر رويكرد هاي تدوين شده اميد داشت.لذا لزوم بكارگيري و استفاده از ظرفيت هاي موجود در اين زمينه از جمله پشتيباني و حمايت از برنامه هاي فوق الذكر، شهر و مديريت شهري را در مسير درست خود هدايت خواهد نمود.از طرفي تخصصي نودن اجراي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي و جداسازي و استقلال چنين نهادهايي ، مديريت شهري را هرچه بيشتر در تحقق اهداف خود ياري خواهد كرد و تلاش مجموعه شهرداري در تحقق اين مهم قطعاٌ موجب تغيير نگاه مردم نسبت به اين ارگان خواهد شد.

در همين راستا و با عنايت به سياست هاي اتخاذ شده در به اجرا گذاردن برنامه هاي مستقل در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي ، با تشكيل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اراك ، گامي مثبت در به ثمر رساندن اهداف مدنظر برداشته شده است.اين سازمان كه با هدف انجام امور فرهنگي و ورزشي در حوزه هاي اجتماعي شهر و در چارچوب مأموريت هاي قانوني شهرداري فعاليت مي كند ، مي كوشد تا بابرنامه ريزي مدون و اجراي برنامه هاي مختلف فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي اين رسالت خويش رابه نحو احسن به انجام رساند.

برگزاري جشن به مناسبت اعياد مختلف و در كنار آن اجراي مراسم متنوع در ايام سوگواري ، برپايي نمايشگاه و اقداماتي از اين دست ، گوشه اي از فعاليت هاي اين سازمان در راستاي انجام وظايف محوله است.در واقع مي توان گفت اين گونه فعاليت ها و اقدامات از شاخص هاي اصلي خدمات فرهنگي و اجتماعي در مديريت شهري مي باشند.در نهايت سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اراك مي كوشد تا با برقراري ارتباطي مثبت ميان مردم و مجموعه شهرداري در اجرايي كردن برنامه ها و سياست هاي اتخاذي شهردار و اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر اراك رسالت خود را به نحو مطلوبي به انجام رساند.

 

 كوتاه درباره سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اراك

موضوع فعاليت سازمان :

سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اراك با موضوع انجام امور فرهنگي و ورزشي و در چارچوب فعاليت و مأموريت هاي شهرداري در اين زمينه فعاليت مي كند و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق مقررات اساسنامه سازمان به صورت خودگردان و خودكفا اداره مي شود. محدوه فعاليت سازمان فرهنگي ورزشي ، محدوده و حريم شهر اراك مي باشد.همچنين اين سازمان مي تواند در زمينه امورمشاوره اي و همكاري هاي فرهنگي و ورزشي با شهرداري هاي كشور و ساير سازمان هاي مرتبط داخلي در قالب تفاهم نامه و قرارداد،با رعايت مقررات مربوطه و أخذ مجوز لازم همكاري نمايد.

اركان سازمان

اركان سازمان عبارتند از:

الف – شوراي سازمان

ب – هيأت مديره

ج – مدير عامل

 

الف) شوراي سازمان

شوراي سازمان بالاترين ركن در اركان سازمان فرهنگي ورزشي است كه متشكل از پنج نفر به شرح زير است:

 1. شهردار (به عنوان رئيس شوراي سازمان)
 2. نماينده وزارت كشور
 3. يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر به انتخاب شورا
 4. يك نفر كارشناس به عنوان نماينده استانداري به انتخاب استاندار
 5. يك نفر كارشناس داراي حداقل مدرك ليسانس و داراي تجربيات در امور سازمان با معرفي شهردار

برخي از وظايف و اختيارات شوراي سازمان :

 • استماع گزارش سالانه هيأت مديره و  بازرس راجع به امور سازمان و تصويب آن
 • بررسي و تصويب ترازنامه ، حساب سود و زيان و صورت دارايي و ديون و عمليات سازمان بر اساس گزارش هيأت مديره و بازرس و اتخاذ تصميم نسبت به آنها
 • بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه ريزي هاي كلي سازمان
 • اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف مدير عامل يا پيشنهاد دهندگان تشكيل شورا در دستور جلسه قرار گرفته،وفق مفاد اساس نامه
 • تصويب قبول هدايا و اعانات و كمك ها به نام سازمان با رعايت مقررات موضوعه
 • پيشنهاد انحلال سازمان با رعايت مقررات موضوعه جهت تأييد به وزارت كشور

 

ب) هيأت مديره

هيأت مديره سازمان مركب از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل مي باشد كه عبارتند از:

 
 1. معاون خدمات شهري شهرداري كه سمت رياست هيأت مديره را به عهده دارد.
 2. دو نفر كارشناس آگاه به امور سازمان از بين افرادي كه داراي حداقل تحصيلات كارشناسي و داراي تجربيات لازم در امور مالي و عملي موردنياز سازمان را دارا باشند،با معرفي شهردار براي مدت دو سال توسط شورا انتخاب و با حكم رئيس شورا منصوب خواهند شد و تمديد انتخاب آنها با رعايت مقررات مذكور براي دوره هاي بعد بلا مانع است.
 3.  يك نفر عضو علي البدل نيز با شرايط فوق انتخاب خواهد شد كه در صورت بركناري،استعفاء،فوت،عزل يا حجر هر يك از اعضاء موضوع بند 2 به هر دليل به جاي او انجام وظيفه خواهد نمود

 

ج) مدير عامل

مدير عامل سازمان از افراد ذيصلاح كه علاوه بر داشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در زمينه امور مربوطه به فعاليت هاي سازمان،داراي تجربه و تخصص كافي در مسائل مربوط به سازمان باشد،براي خدمت تمام وقت از بين اعضاي انتخابي (اعم از اصلي يا علي البدل) هيأت مديره يا خارج از سازمان (مشروط به داشتن شرليط فوق الذكر) با پيشنهاد شهردار و تصويب شورا و تأييد وزارت كشور براي مدت دو سال انتخاب و با حكم رئيس شورا منصوب مي گردد.

برخي از وظايف و اختيارات مدير عامل:

 • مدير عامل بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر كليه واحد هاي تابعه سازمان سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن اجراي امور و حفظ منافع و سرمايه و اموال و دارايي سازمان و اجراي مفاد اساس نامه و مصوبات شوراي و هيأت مديره مي باشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود.
 • همكاري در بررسي و تهيه طرح تشكيلاتي،آيين نامه مالي و معاملاتي و ساير آيين نامه هاي داخلي سازمان با پيشنهاد اصلاح و تغييرات در آن به هيأت مديره.
 • عزل و نصب كاركنان و اعطاي مرخصي و ترفيعات بر اساس مقررات موضوعه سازمان و خلع يد و انعقاد قرارداد با اشخاصي كه مسئوليت امور اداري سازمان را بر عهده دارند.
 • تهيه و تنظيم بودجه،متمم و اصلاح و تفريغ بودجه سالانه جهت تسليم آن به شوراي سازمان.
 • تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعملهاي لازم براي پيشبرد امور سازمان.

 

آخرین اخبار

 


 

 
کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش