نصب بنرهای مضرات مصرف الکل در سطح شهر اراک

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی بنرهای مضرات و آسیب های مصرف الکل در سطح شهر اراک نصب گردید.

    حسنی سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمودند: در راستای شیوه نامه اجرایی توسعه و ارتقای سیاست های کاهش دسترسی به الکل مبتنی بر سند ملی پیشگیری ،مقابله ،درمان،کاهش آسیب و بازتوانی الکل و در راستای شیوه نامه مذکور جهت تبلیغ عمومی و آگاهی همه جانبه از مضرات مشروبات الکلی این بنر ها نصب گردیده و همچنین تبلیغات فضای مجازی نیز در این خصوص صورت پذیرفته است.

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش