سم پاشی مجموعه ساختمانهای سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی طی دو روز متوالی مجموعه ساختمانها و سالنهای ورزشی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی سم پاشی گردید.

     این اقدامات در جهت مقابله با ویروس کرونا صورت می پذیرد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش