تبلیغات محیطی آموزش پیشگیری از بیماری کرونا

بنرهای هشدار دهنده و آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در سطح شهر نصب گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در راستای آموزش شهروندان و آگاه سازی همشهریان در مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا ویروس با مشازکت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی و مرکز بهداشت استان بنرهای آموزشی چاپ و نصب گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش