انتقال نشست های ادبی سازمان به خانه فرهنگ

     حسب دستور شهردار محترم اراک مبنی بر احیای خانه فرهنگ از روز گذشته شنبه 11 آبان ماه کلیه کلاسهای ادبی این سازمان به خانه فرهنگ انتقال یافت. شایان ذکر است شرح شاهنامه روز گذشته ساعت 17/30 در خانه فرهنگ برگزار گشت. شرح مثنوی و حافظ پژوهی امروز و چهارشنبه ساعت 17/30 در همین مکان برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش