ایجاد زمین والیبال در بوستان میعاد کوی فاطمیه

      به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی زمین والیبال بوستان میعاد کوی فاطمیه اراک تجهیز و ایجاد گردید.

     حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمود: در ادامه ایجاد زمین های ورزشی در بوستان های سطح شهر اراک ،پس از بررسی های به عمل آمده ،جهت استفاده شهروندان کوی فاطمیه از امکانات ورزشی این زمین والیبال ایجاد و تجهیز گردیده است.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش