ایجاد زمین والیبال و بسکتبال در پارک آزادی

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی زمین والیبال و بسکتبال پارک آزادی اراک پس از فنس کشی،رنگ آمیز و نصب پایه های مربوطه تجهیز و ایجاد گردید.

     حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمود: از ابتدای سال تاکنون با بررسی زمین های ورزشی پارک های سطح شهر اراک، ترمیم،تجهیز و رنگ آمیزی این زمینها آغاز گردیده است و با همت این سازمان و با مشارکت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری زمین والیبال و بسکتبال پارک آزادی مورد بهره برداری قرار گرفت.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش